Tarihçe

Ebelik, insanlık tarihinin en eski mesleklerinden biri olmasına rağmen üniversite seviyesinde eğitim hakkını 2 Kasım 1996 tarihinde (22805 sayılı ile Resmi Gazete) kazanmıştır ve İstanbul Üniversitesi Şişli Sağlık Yüksek Okulu 2002 YÖK kararı ile İÜ Bakırköy Sağlık Yüksek Okulu bünyesine alınmıştır. Bölümümüzde 2008-2009 eğitim öğretim döneminde yüksek lisans eğitimi, 2010’da doktora eğitimi başlanmıştır. Ebelik mesleğinin, bu gelişimden sonra var olan birikimlerini kullanarak profesyonel bir meslek olma yolunda çok hızlı bir değişim, gelişim gösterecektir. Bir mesleğin kendi alanında profesyonelleşmesinin önemli adımları olan bu değişimlere İstanbul Üniversitesi Ebelik bölümü olarak ilk cevap veren üniversitelerden biri olmak bizi gururlandırmaktadır.

Bölümümüz 2010 yılından beri İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde geniş ve çok çeşitli branşlardan öğretim üyesi kadrosu ile lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Avrupa Birliği standartlarında yenilenmiş eğitim programları ile devam ettirmektedir. Ayrıca temel tıp bilim dersleri kapsamında İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kadrolarından da yararlanmaktadır.

Programın amacı; insanın bireyselliği ve eşsizliğine inanarak mesleki uygulamalarında hümanistik, bütüncül yaklaşım sergileyen, sağlıklı ya da hasta bireylerin gereksinimlerini saptayabilen ve bu gereksinimler doğrultusunda sağlık bakım hizmeti verebilen bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla verilen ebelik eğitimi, uluslararası standartlara, ulusal yasa, yönetmelik ve gereksinimlere yönelik olarak, bilimsel problem çözme, sürekli araştırma ve öğrenme temelinde bilim ve sanata dayalı olarak yürütülmektedir.

Amaç ve Hedefler   

Ebelik bölümünün amacı; gebelikte, doğum anında ve doğum sonrası dönemde anne ve yeni doğan izlenimi yapabilen, normalden sapmaları belirleyebilen ve normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırabilen, ayrıca normalden sapma durumlarında profesyonel ebelik yaklaşımlarını kullanabilen, anne ve yenidoğan hakların savunucusu, eleştirel düşünen ve kanıta dayalı uygulamalara önem veren ebeler yetiştirmektir.

 

Ebelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin;

 1. Kadın, aile ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde aktif rol alabilen,
 2. Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranan,
 3. Alanı ile ilgili araştırmaları takip edebilen ve uygulamalarında kanıta dayalı araştırma sonuçlarını kullanabilen,
 4. Hizmet verdiği ve beraber çalıştığı ekip ile uygun iletişim kurabilen,
 5. Yaşam boyu öğrenmeyi mesleki ilke kabul eden,
 6. Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine ve kadın haklarına duyarlı bir yaklaşımı benimseyen,
 7. Sağlık politikalarının geliştirilmesinde aktif rol alabilen,
 8. Sağlıklı gebe kalma süreci konusunda danışmanlık yapabilen,
 9. Ayına uygun olarak gebelik muayenesi ve takibini yapan,
 10. Doğum anında annenin bakımını yapan,
 11. Normal doğumları yaptıran,
 12. Normal doğumları yaptıran,
 13. Doğum sırasında fetüsü izleyip normalden sapmaları belirleyen,
 14. Gerekli hallerde epizyotomi uygulayan,
 15. Acil durumlarda makat doğumu yaptıran,
 16. Gerektiğinde plasentayı elle çıkarabilen ve uterus kontrolü yapabilen,
 17. Anne ve yeni doğandaki anormal durumları belirleyen,
 18. Yeni doğanın bakım ve izlemini yapan,
 19. Annenin doğum sonu dönemde bakım ve izlemini yapan, riskli durumlarda sevk eden,
 20. Jinekoloji ve obstetri alanındaki patolojik vakaların bakım ve takibini yapan,
 21. Aile planlaması uygulamalarına katılan,
 22. Gebelikte dahili ve cerrahi sorunların bakım ve takibini yapan ebeler olarak mezun edilmesi hedeflenmektedir.

Program Yeterlikleri

Bu bölümden mezun olan öğrenciler;

 1. İnsanın fiziksel, duygusal, sosyal boyutlarının özelliklerini bilir.
 2. Bütüncü ebelik felsefesi bilgisine sahiptir.
 3. Sistematik bakım verme süreci basamaklarını ve ilkelerini bilir.
 4. Etkili iletişim ve temel öğretim ilke ve yöntemlerini bilir.
 5. Ebelik değerleri ve etik değerleri bilir.
 6. Temel yaşam desteği, ilk ve acil bakım uygulamalarını bilir.
 7. Bireylerin fiziksel ve psiko-sosyal bakım gereksinimlerini belirlemek için gözlem, görüşme ve fizik değerlendirme yöntemlerini kullanabilir.
 8. Hizmet vereceği birey ve aileye yönelik verileri analiz eder,  tanıları belirler, sorunları çözümleyici girişimleri planlar, uygular ve sonuçlarını değerlendirebilir.
 9. Doğum öncesi izlem yapabilir.
 10. Doğum öncesi bakım verebilir.
 11. Kadın, yenidoğan, çocuk ve ailelere kaliteli, kültürel farklılıklara duyarlı hizmet sunabilmek için obstetri, jinekoloji, neonatoloji, sosyal bilimler, halk sağlığı ve etik konularında gerekli bilgiye sahiptir.
 12. Doğum yaptırabilir, acil ve riskli durumlarda uygun yaklaşımda bulunur.
 13. Sağlıklı bebekler için nitelikli, yenidoğan bakımı verebilecek gerekli bilgi ve beceriye sahiptir.
 14. Kapsamlı ve kaliteli postpartum bakım sunabilir.
 15. Ebelik bakımı ve diğer mesleki uygulamaları etkili şekilde kayıt edebilir.
 16. Etkili öğretim tekniklerini kullanarak sağlık eğitimi ve danışmanlık yapabilir.
 17. Kişisel ve mesleki yaşamında kritik düşünme ve etkili karar verme becerisi gösterebilir.
 18. Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
 19. Alanla ilgili bir sorunu ekip olarak ya da kendi başına bağımsız bir şekilde çözebilir.
 20. Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk alabilir, gerektiğinde inisiyatif kullanabilir.
 21. Profesyonel ya da akademik kariyerinde bağımsız araştırma ve çalışmalar yapabilir.
 22. Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirebilir.
 23. Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit edebilir.
 24. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilir.
 25. Bilgi kaynaklarına ulaşma, paylaşma, birlikte çalışma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
 26. Birey, aile ve toplumun sağlığını olumsuz etkileyen sosyo-politik, ekolojik, teknolojik  faktörleri önleyici etkinliklere katılabilir.
 27. Ebelik bilgi ve becerilerini sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürebilir.
 28. Toplum kaynaklarını kullanarak, grupların sağlık gereksinimlerini karşılamada görev alır.
 29. Yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini ve teknolojik araçları kullanabilir.
 30. Ebelik eğitim ve uygulamaları ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini yetkililerle paylaşabilir.
 31. Bireylerin gelişim düzeyleri ve kültürel özelliklerine uygun bakım verebilir.
 32. Ebelik bakım kalitesini sürekli iyileştirme çalışmalarına katılır.
 33. Yasal yetki ve sorumlulukları ile etik ilkelerin farkında olarak ebelik bakım uygulamalarını gerçekleştirir.
 34. Ebelik bakım kalitesini arttırıcı uygulamalarda sorumluluk üstlenir..
 35. Sorumluluğunu üstlendiği birey ve ailelerin bakımını yönetir ve koordine eder.
 36. Toplum sağlığını geliştirici, koruyucu uygulamalara liderlik eder.
 37. Sağlıklı aile yaşamı, planlı gebelikler ve pozitif (olumlu) ebeveynliği desteklemek için kültüre duyarlı ve kaliteli sağlık eğitimi verebilecek bilgiye sahiptir.

 

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak 2.00-4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmakla birlikte;

 • En az 100 doğum öncesi muayene yapma
 • En az 40 gebelik izlemi yapma
 • 40 spontan doğum yaptırma
 • 1 veya 2 makat doğuma yardım etme
 • 40 riskli gebe izlemi yapma
 • 40 doğum sonrası anne izlemi yapma
 • 40 yenidoğan izlemi yapma
 • 20 riskli yenidoğan izlemi yapma mezuniyet koşuludur.

 

Yüksek Lisans Program Yeterlilikleri

 1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak ebelik alanına özgü bilgileri geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
 2. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahip bir ebe olarak; sağlık alanında karşılaşılan sorunların çözümünde yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme süreçlerini liderlik özelliği ile birlikte kullanır.
 3. Ebelik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar hakkında bilgi sahibidir.
 4. Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
 5. Ebelik alanı ile ilgili çalışmalarda, araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.
 6. Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve ebelik uygulamaları ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar, yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.
 7. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
 8. Toplumsal cinsiyet bakış açısının kadın sağlığına yansımalarını analiz edebilir ve sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirir.
 9. Ebelik mesleği ile ilgili konularda strateji ve politikalar geliştirebilir ve ulusal ve/veya uluslararası alanlarda uygular.
 10. Ebelik adayları ve meslektaşlarının, ayrıca ebelik bakımına gereksinim duyan bireylerin eğitim programlarını geliştirir ve uygular.

 

Doktora Program Yeterlilikleri

 1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak ebelik alanına özgü bilgileri geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
 2. Bir yabancı dili kullanarak yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 3. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahip bir ebe olarak; sağlık alanında karşılaşılan sorunların çözümünde yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme süreçlerini liderlik özelliği ile birlikte kullanır.
 4. Ebelik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar hakkında bilgi sahibidir.
 5. Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
 6. Ebelik alanı ile ilgili çalışmalarda, araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.
 7. Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve ebelik uygulamaları ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar, yayınlar ve bilimsel toplantılarda sunar.
 8. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
 9. Toplumsal cinsiyet bakış açısının kadın sağlığına yansımalarını analiz edebilir ve sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirir.
 10. Ebelik mesleği ile ilgili konularda strateji ve politikalar geliştirebilir ve ulusal ve/veya uluslararası alanlarda uygular.

Ebelik adayları ve meslektaşlarının, ayrıca ebelik bakımına gereksinim duyan bireylerin eğitim programlarını geliştirir ve uygular

Eylül 2017
P S Ç P C C P
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved