Projelerimiz

 

 EBELİK BÖLÜMÜ

 1. Ventrogluteal alan enjeksiyonunda bölge belirleme yöntemlerinin güvenirliği (TÜBİTAK)
 2. Lise öğrencilerinin internet kullanımına yönelik tutumlarının sağlık davranışları üzerine etkisi (BAP)
 3. Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Suçluluk ve Utanç Düzeyleri (BAP)
 4. Bir üniversite hastanesinin çocuk endokrin polikliniğinin çocuklar ve yakınları tarafından değerlendirilmesi ve etkileyen faktörler (BAP)
 5. Hemşirelerin sosyotropik otonomik kişilik özellikleri ve sürekli öfke-öfke ifade tarzları arasındaki ilişki (BAP)
 6. Hemşirelerin bilgisayar okur-yazarlığı ve sağlık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutumları (BAP)
 7. Anaokulu çocuklarında obeziteden anneler mi sorumlu? (BAP)
 8. Dışardan uygulanan termomekanik uyarı ve dikkati başka yöne çekmenin çocuklarda kan alma sırasında oluşan ağrıyı azaltmada etkileri (BAP)
 9. Çocuklarda Kan Alma İşlemi Sırasında Oluşan Ağrıyı Azaltmada İki Farklı Yöntemin Etkinliğinin Karşılaştırılması: Kaleydoskop-Dikkati Başka Yöne Çekme Kartları (BAP)
 10. Ergen Sağlığının Sürdürülmesi ve Geliştirilmesinde Hemşirenin Rolü (BAP)
 11. İstanbul’da aile sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık profesyonellerinin aşı uygulamaları konusundaki bilgi ve pratikleri (BAP)
 12. Fetal anomali nedeniyle medikal abortus önerilen gebelerde ailenin kararında etkili olan faktörlerin incelenmesi (BAP)
 13. Ergenlerde Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ile Sosyal Görünüş Kaygı Düzeyi ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (BAP)
 14. Yaşlıya bakım veren bireylerde bakıcı yükünü azaltmada Mc Gill modeline temellenen hemşirelik bakımının etkinliği (BAP)
 15. Psikiyatrik hastalığı olan kadınlar ve çocuklarının bağlanma biçiminin çocukluk çağı örseleyici yaşantılarla ilişkisi (BAP)
 16. Hemşirelerin meme, serviks ve kolon kanseri bilgilerinin değerlendirilmesi (BAP)
 17. Enterokutan fistüllerde hemşirelik bakımı ve hasta eğitimi (BAP)
 18. Hemşirelerde kas iskelet sistemi ağrılarının değerlendirmesi (BAP)
 19. Hemşire ve ebe öğrencilerin el hijyeni uyumlarının değerlendirmesi (BAP)
 20. Kontinans öz-yeterlilik ölçeğinin Türk kadınlarda geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (BAP)
 21. Ameliyat öncesi açlık süresinin hastanın fizyolojik parametreleri üzerine etkisi (BAP)

 

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

 1. İnme Sonrası Üst Ekstremite Motor Fonksiyonun Kinematik Değerlendirilmesi (TÜBİTAK)
 2. Çocuklarda Üst Ekstremite Rehabilitasyonunda Leap Motion Sensörü Yardımı ile Yapılan Egzersizlerin Etkinliğinin Araştırılması (TÜBİTAK)
 3. Gelişmekte Olan Çocuklarda Femoral Anteversiyon Artışının (Çarpık Bacaklılık) Biyomekanik Etkilerinin Tespit Edilmesi (TÜBİTAK)
 4. Spastik Kas Mekaniğinin İntraoperatif Deneylerle Araştırılması: Eklem Hareket Kısıtına Kas-Bağdoku Sisteminin Kümülatif Anormal Fonksiyonunun Yol Açtığını Göstermeye Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar (TÜBİTAK)
 5. Eklem Hareketini Sınırlayan Patolojilerin Tedavisinde Kullanilan Botoks Uygulamasının Kas Biyomekaniğine Etkilerinin Miyobağ Dokusal Kuvvet İletimi Temelinde Araştırılması:Sonlu Elemanlar Analizi ve Hayvan Deneyleri (TÜBİTAK)
 6. Torakal Maniplasyonun, torakal mobilite, fonksiyonel kapasite ve solunum fonksiyonlerına etkisi (BAP)
 7. Juvenil idiyopatik artritli çocuklarda video bazlı oyunlarla yapılan görev odaklı eğitimin aktivite performansı ve katılım üzerine etkisi (BAP)
 8. Kas güçsüzlükleri ve birlikte görülen yürüme problemlerinin sert diz (stiff knee) yürüyüşünün oluşumuna etkilerinin araştırılması (BAP)
 9. Adolesanlarda yürümenin biyomekaniği üzerine tek taraflı sırt çantası taşımanın etkisi (BAP)
 10. PedsQL 3.0 Artrit Modülü’nün Türkçe’ye kültürel adaptasyonu, geçerlik ve güvenilirlik çalışması (BAP)
 11. Pulmoner Hipertansiyonlu Hastalarda İnspiratuar Kas Eğitiminin; Egzersiz Kapasitesi, Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi (BAP)
 12. Juvenil idiopatik artrititli çocuk ve adolesanlarda fiziksel aktivite seviyesi, anksiyete, depresyon ve fonksiyonel yetenekler arasındaki ilişki (BAP)
 13. Mulligan tekniği, pasif eklem mobilizasyonu, geleneksel fizyoterapinin diz osteoartrit tedavisindeki etkilerinin karşılaştırılması (BAP)
 14. Multipl Skleroz’da grup egzersiz çalışmasının denge, fonksiyonel durum, spastisite, yorgunluk ve yaşam kalitesi üzerine etkileri (BAP)
 15. Multipl Skleroz’lu hastalarda kognitif yetersizlikler ile günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık seviyesi arasındaki ilişki (BAP)
 16. Pelvik taban kas eğitimi menapoz aşamasını etkiler mi? (BAP)

 

GERONTOLOJİ BÖLÜMÜ

 1. Üniversite öğrencilerinde yaşlılık ile ilgili tutumların değerlendirilmesi (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyoloji Bölümü ile ortak kabul edilmiş proje)
 2. Gallium 68 Sitrat sentezi karakterizasyonu ve enfeksiyonu görüntülemesi (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)

ODYOLOJİ BÖLÜMÜ

 1. İç kulak anomalilerinde elektrofizyolojik bulguların değerlendirilmesi (Kalkınma Bakanlığı projesi)
 2. Sessizliğime ses ver projesi (İSTKA)
 3. Dinamik vestibuler sistem analiz algoritması geliştirilmesi ve denge tespit cihazı tasarımı projesi (TÜBİTAK)

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

 1. Dezavantajlı çocuklara hayat rehberi yetiştirme projesi (İSTKA)
 2. Sosyal hizmet uzmanlarının yoksulluk algısının yoksullukla mücadele programına etkisi (BAP)
 3. Çocuklarda ve ergenlerde riskli durumlar öngörme ve prevansiyon (BAP)
 4. Hayata bir çocuk, bir çocuğa hayat projesi (İSTKA)
 5. Okullarda sosyal hizmet uygulaması (Şişli Kaymakamlığı)

 


İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube